Stanovy

Preambula

Názov: Združenie westernových strelcov BONANZA
Sídlo: 055 65 Smolnícka Huta č. 204

Združenie westernových strelcov BONANZA je dobrovoľným záujmovým združením občanov, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce so záujmom o obdobie amerického divokého západu inšpirované dobou a prostredím osídľovania severoamerického kontinentu a ostatných športových strelcov.

Združenie westernových strelcov BONANZA je nepolitickou organizáciou. Vo svojej činnosti sa zameriava westernovú streľbu zo zbraní používaných v dobe osidľovania severoamerického kontinentu a ich replík a iných zbraní používaných na športovú streľbu. Organizuje pre svojích členov podujatia v štýle country, streľby combat, obrannej streľby a iných zo súčasných zbraní.

ČLENSTVO

Členom združenia sa môže stať každý bezúhonný občan SR, ktorý sa  zaväzuje dodržiavať jeho stanovy. Osoba mladšia ako 18 rokov musí mať k členstvu písomný súhlas zákonného zástupcu. 

Členstvo v združení vzniká prijatím a registráciou prihlášky a zaplatením členského poplatku.
Členstvo v združení zaniká: vystúpením zo združenia, vylúčením pre hrubé porušenie stanov združenia, nezaplatením členského príspevku, smrťou člena, zánikom združenia.

Práva členov ZWS “B”: zúčastňovať sa činnosti združenia, zúčastňovať sa členskej schôdze s právom hlasovať a podávať návrhy, voliť a byť volený do orgánov združenia, slobodne ukončiť členstvo.

Povinnosti členov ZWS “B”: dodržiavať stanovy združenia, riadne platiť členské príspevky a to do konca marca bežného roku, napomáhať podľa svojich možností činnosti združenia, chrániť záujmy združenia a jeho majetok, dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní so zbraňami dané platnými legislatívnymi pravidlami a bezpečnostnými predpismi Slovenskej Asociácie Westernovej Streľby.

Orgány združenia:
a) Valná hromada (členská schôdza)
b) Prezídium
c) Revízna komisia

Spôsob ustanovenia orgánov a právomocí:
a) Najvyšší orgán - valná hromada
Je tvorená členmi združenia, schádza sa spravidla jeden krát za rok. Je uznášaniaschopná prítomnosťou 1/3 platných členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Schvaľuje správu o činnosti, správu revíznej komisie, správu o hospodárení, zmenu stanov, plán činnosti, rozpočet, výšku členských príspevkov. Volí, doplňuje a odvoláva prezídium a revíznu komisiu. Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia.
b) Výkonný orgán - prezídium
Zastupuje združenie navonok (štátny orgán). Riadi a rozhoduje o činnosti združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Skladá sa z troch členov volených na trojročné obdobie: Prezident - štatutárny zástupca, Člen prezídia - pre veci technické, Člen prezídia - pre veci hospodárske.
c) Revízna komisia
Skladá sa z troch členov volených na trojročné obdobie. Kontroluje hospodárenie združenia, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Zásady hospodárenia: Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v zmysle platnej legislatívy. Majetok združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie a granty, movité veci zriadené k zaisteniu činnosti združenia. Majetok slúži len na podporu cieľa činnosti združenia.

Zánik združenia: O zániku združenia jeho zlúčením alebo rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor vyrovná prípadné záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia je potrebné oznámiť MV SR do 15 dní.

PRÍLOHY

Príloha č. 1

2. VH konaná dňa 6.5.2006 prijala uznesenie o doplnení stanov takto:

V hlave ČLENSTVO doplniť prvý odstavec o vetu:
Záujemca požiada o členstvo písomne prezídium.

Druhý odstavec upraviť takto:
Členstvo v združení vzniká schválením prihlášky nadpolovičnou väčšinou účastníkov valnej hromady (členskej schôdze). Valná hromada (členská schôdza) hlasuje o každom žiadateľovi o členstvo osobitne.
Žiadateľ od podania žiadosti o členstvo po zasadnutie valnej hromady (členskej schôdze) má právo zúčastňovať sa na činnosti združenia, okrem práva hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia.
Členstvo v združení zaniká: vystúpením zo združenia, vylúčením pre porušenie stanov, vylúčením z rozhodnutia valnej hromady (členskej schôdze), nezaplatením členského príspevku do jedného roka, smrťou člena, zánikom združenia.

Príloha č. 2

5. VH konaná dňa 30.5.2009 prijala uznesenie o doplnení stanov takto:

c.) Zmenu stanov v článku ČLENSTVO: „Člen, ktorý dva roky po sebe nezaplatí členský príspevok sa vylučuje zo združenia a prestáva byť členom združenia“

© 2021- ATELIER100 ✿ For the moments & details