PRAVIDLÁ

PRINCÍPY WESTERNOVEJ STREĽBY


Nasledujúce princípy sú stanovené na definíciu charakteristických znakov westernovej streľby. Sú uznávané všetkými členmi SAWS.
Westernová streľba podľa týchto pravidiel je športová streľba zo zbraní typických pre obdobie amerického divokého západu, inšpirovaná dobou a prostredím osídľovania severoamerického kontinentu. Zodpovedá vtedajšiemu štýlu a možnostiam s prihliadnutím k reálnym situáciám,pri ktorých boli vtedy zbrane používané. Strieľa sa na niekoľkých stanovištiach z jednej a viac zbraní na oceľové,deštrukčné alebo papierové terče. Hodnotenie je založené na presnosti a rýchlosti streľby. Oblečenie a vybavenie súťažiacich musí byť dobové alebo štýlové.
Dôraz sa kladie na rýchlosť, presnosť a bezpečnosť.

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY A PRAVIDLÁ VYTYČOVANIA STANOVÍŠŤ

PRAKTIČNOSŤ
Usporiadatelia, ktorí chcú získať povolenie SAWS pre svoje súťaže, musia súhlasiť s princípmi westernovej streľby pri tvorbe stanovíšť.
 
DEFINÍCIA  STANOVIŠŤA 
        
         PRESTRELKA
         SÚBOJ
         LOV
         STRELECKÉ  ZÁPOLENIE
 
POVOLENIA
Strelecké stanovištia, ktoré nezodpovedajú týmto požiadavkám sa nesmú uverejňovať alebo oznamovať ako usporiadania SAWS. Výkonný činiteľ môže stiahnuť povolenie každej súťaže, ak podľa jeho názoru boli porušené pravidlá alebo účel preteku.
 
ROVNOCENNOSŤ
Presnosť a rýchlosť sú rovnocennými prvkami westernovej  streľby.
Westernová súťaž musí byť vedená tak, aby hodnotila tieto prvky rovnocenne.
  
REALITA
Westernová streľba musí byť realistická. Strelecké stanovištia by mali zobrazovať praktické situácie, v ktorých by mohlo dôjsť k použitiu zbrane.
 
ROZMANITOSŤ
Westernová súťaž musí byť rozmanitá.
 
OBMEDZENIA
Môžu sa vytvoriť isté okolnosti, bariéry, fyzické zábrany, simulované obmedzenia atď., ktoré nútia pretekára zaujať istú pozíciu, postoj alebo postup.
 
OBTIAŽNOSŤ
Westernová súťaž predpokladá zvýšenú obtiažnosť.
 
PROPOZÍCIE
Všetci súťažiaci dostanú popis stanovíšť a to pred dátumom začatia preteku.

SPRÁVA  A  PREVÁDZKA  STRELNICE

V závislosti na veľkosti preteku, povinnosti a zodpovednosti sú rozdelené nasledovne:
 
Riaditeľ pretekov / RP / - úradná osoba riadiaca celý pretek včítane administrácie, vytvárania prac. čiat, konštrukcie strelnice, koordinujúca činnosť celého štábu a služieb, atď. Riaditeľ pretekov môže byť ustanovený usporiadateľom. Spolupracuje s hlavným rozhodcom.
 
Hlavný rozhodca / HR / - úradná osoba nadriadená všetkým úradným osobám na strelnici. Dohliada na dodržiavanie všetkých pravidiel SAWS, je zodpovedný za výcvik a vedenie svojho týmu  na strelnici. Všetky veci týkajúce sa arbitráže sa podávajú cez HR a všetky porušenia bezpečnostných predpisov sa mu ohlasujú. Spolupracuje a podlieha riaditeľovi pretekov.
 
Rozhodca /R/ - úradná osoba na streleckom stanovišti. Informuje pretekárov a odpovedá na otázky týkajúce sa strel. stanovíšť pod jeho velením. Má absolútnu právomoc týkajúcu sa bezpečnosti a jeho príkazy sú povinný uposlúchnuť všetky osoby na jemu podliehajúcom úseku. ( pretekári i diváci ). Je zodpovedný za dodržiavanie rovnakých postupov a kritérií vyhodnotenia pre všetkých pretekárov. Podlieha HR a RP. Stojí v tesnej blízkosti pretekára a pozoruje správnosť jeho postupu. Vydáva povely na nabíjanie a vybíjanie strelnej zbrane a kontroluje bezpečné správanie sa pretekára.
 
TYPY  PRETEKOV
Preteky vo westernovej  streľbe môžu obsiahnuť viacnásobné strelecké problémy ako aj použitie viacerých strelných zbraní v rôznych kombináciách.
  
KATEGÓRIE  PRETEKOV
Súťaže vo westernovej streľbe môžu byť rozdelené podľa obvyklých kategórií.
 
USPORIADATEĽ
Uplatnenie bezpečnost. predpisov v návrhu a konštrukcii strel. stanovíšť je v právomoci usporiadateľa, ktorého povinnosťou by malo byť samozrejme, pokiaľ je to možné, zabrániť nebezpečným situáciám.
 
MIESTNE  BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY
Usporiadateľ navrhuje a uplatňuje bezpečnost. predpisy pokrývajúce vzniknuté situácie. Tieto pravidlá  by mali byť úplne a zrozumiteľne vysvetlené, spolu s trestami pri ich porušení pred začiatkom preteku alebo v čase, kedy by mohol problém nastať.
 
BEZPEČNÉ  UHLY  STREĽBY
Pri konštrukcii strel. stanovíšť sa musia vždy brať v úvahu bezpečné uhly streľby, bezpečná konštrukcia terčov a ich rámov, možné uhly odrazu aj stanovištia všetkých osôb v oblasti.
 
PREKÁŽKY
Každá napodobená alebo prírodná prekážka,ktorá je súčasťou každého strelec. stanovišťa a musí sa chovať ku každému súťažiacemu rovnako. Avšak, napodobené ani prírodné prekážky sa nesmú použiť takým spôsobom, aby predstavovali skutočné ohrozenie bezpečnosti pretekára.
 
BEZPEČNÁ  OBSLUHA  ZBRANE
Stanovište nesmie vyžadovať od pretekára taký spôsob obsluhy zbrane, z ktorej by vyplynula pre pretekára, úradnú osobu alebo hocijakú inú osobu riskantná situácia.
 
VZDIALENOSTI  NA  PALEBNEJ  ČIARE
Na stanovištiach, kde sa vyžaduje súčastná streľba viacerých súťažiacich,  zo spoločnej palebnej čiary, musí byť minimálny voľný priestor medzi jednotlivými pretekármi 1,5 m.
 
RôZNE  ŠTÝLY  PRETEKÁROV
Stanovištia, kde sa vyžaduje súčastná paľba viacerých pretekárov, musia zohľadniť rôzne palebné štýly jednotlivcov a ich výstroja pri prideľovaní miest na palebnej čiare. Súťažiacim, ktorí by chceli zaujať naklonenú polohu, sa nesmie dovoliť zaujať túto východziu polohu pred ostatnými.
 
PALEBNÉ POZÍCIE
Čiary umiestnené na zemi by mali jasne definovať dovolenú vzdialenosť medzi pretekárom a jeho cieľom, terč ako i nasledovnú streleckú pozíciu. Pozornosť by mala byť venovaná zabráneniu zakopnutiu súťažiaceho. Strelecké pozície na stanovišti by mali byť vyznačené ako štvorce, kruhy alebo iné obrazce podľa povahy terénu a okolností.
 
ZMENY STANOVIŠŤA
Fyzické zmeny alebo rozšírenia každého druhu vzhľadom na zverejnený popis konštrukcie stanovišťa by sa mali dokončiť pred prvým súťažiacim. Všetci pretekári sú oboznámení so zmenami len čo je to možné a potom sú na ne ešte raz slovne upozornení veliacim Rozhodcom pred začatím. Z dôvodov bezpečnosti môže návrhár stanovišťa alebo úradná osoba vylepšiť fyzickú konštrukciu stanovišťa.
 
NÁVOD  PRE  SÚŤAŽIACEHO
Súťažiacia dostanú návod a presné inštrukcie ohľadom dovolených a zakázaných postupov po príchode na stanovištia. Tieto môžu obsahovať okrem základnej skúšky streleckej zručnosti aj zložité strelecké techniky, rýchle presuny na určité vzdialenosti a cez prekážky, ako i presne určené strelecké pozície a postupy. Je nevyhnutné, aby návod a v ňom obsiahnuté inštrukcie mali formu jasného a pre každého zrozumiteľného popisu požiadaviek ako i rovnako jasného vysvetlenia objektov a ich účelu.

ZÁSADY TERČOV

Pre westernovú streľbu stanovuje druh použitých terčov, vzdialenosť a umiestnenie usporiadateľ súťaže.
Prihliada na možnosti strelnice, technické možnosti každej kategórie zbraní pre konkrétne disciplíny a kladie dôraz na bezpečnosť pri streľbe  na zvolené terče.
Doporučuje sa používať terče zvýrazňujúce štýl súťaže a jej kolorit. napr. siluety a obrazy zvere žijúcej v Severnej Amerike, atď..
 
SCHVÁLENÉ  TERČE
Papierové / kartónové terče /
Kovové terče / znovupoužiteľné /
Rozličné terče / napr. no-shoot, trieštiteľné, pohyblivé, neštandartné /
 
PAPIEROVÉ  TERČE / doporučené /
a/  čiary na všetkých terčoch by nemali byť viditeľné zo vzdialenosti 10 m
b/  terče by sa nemali zasahovať viacerými ako 12 ranami bez vyhodnotenia a zalepenia        
 
KOVOVÉ  TERČE / min. vzdialenosť umiestnenia 7 metrov /
a/   padajúce, musia byť navrhnuté tak, aby nepadali nabok alebo na hranu
b/  kovové siluety Peper-Poper, kovové platne min. 20 x 20 cm, alebo 
      kruhové kovové platne s min. priemerom 20 cm
c/  kovové siluety  / napr.– kura, prasa, moriak, baran,vlk,medveď, bizón a iné /
 
ROZLIČNÉ TERČE
a/  použitie „ NO-SHOT “ – jasne označené no-shot terče sa môžu použiť na definovanie objektov, oblastí alebo cieľov, ktoré nesmie pretekár zasiahnuť za žiadnych okolností  / napr. rukojemník /
b/  trieštiteľné terče – všetky druhy triešt. terčov sú povolené / napr. hlinené holuby, balóniky, plechovky a pod. /
c/   neštandartné terče – strel. stanovištia môžu obsahovať neštandart. terče za účelom pokrytia špeciálnych požiadaviek. / napr. - kývačka, pojazd /
 
VEĽKOSŤ A VZDIALENOSTI /doporučené /
Terče veľkosti približne 40x40 cm vo vzdialenosti:
Revolver         od  7 m
Brokovnica    od  8 m
Puška             od 13 m
Deringer         od  3 m / nie kovové /
 
KALIBRÁCIA  TERČOV
Min. priemer vpísanej kružnice je 20 cm aj pri papierových terčoch.
/ menšie môžu byť použité len pre brokovnicu s hromadnou strelou /
Kovové terče musia padnúť alebo sa prevrhnúť pri zásahu do hornej polovice terča nábojom 38 spec. WC SB  z revolvera s max. 7,5“ hlavňou.
Pri kovových nepadajúcich terčoch musí byť umožnené jednoznačné vyhodnocovanie         / napr. - zatretie farbou po každom nástrele – nie na cinknutie /

RUČNÉ  PALNÉ  ZBRANE

ZBRANE   
Pri súťažiach vo westernovej streľbe podľa týchto pravidiel je možné používať iba zbrane podľa historických dokladov používané v období osídľovania severoamer. kontinentu, ktorých výroba bola zahájená najneskôr do r. 1896 a to originály, repliky, klony, s výnimkou brokovníc.
 
KALIBER
Minimálny kaliber zbraní používaných na súťažiach je:
36 pre revolvery
30 pre pušky
Pre menšie ráže / napr. 22 / môžu byť vypísané doplnkové disciplíny.

KATEGÓRIE  STREĽBY

Usporiadateľ môže vyhlásiť nasledujúce kategórie streľby alebo kombinácie týchto kategórií:
 
PODĽA POUŽITÝCH  ZBRANÍ
a/    revolver perkusný
b/    revolver nábojový SA / Single Action /
c/    revolver nábojový DA / Double Action / - dočasná kategória
d/    puška guľová predovka perkusná / kresadlová /
e/    puška guľová zadovka perkusná
f/    puška guľová opakovačka / Lever Action, Slide Action / nábojová len s vonkajším kohútom
g/    puška guľová jednoranná nábojová len s vonkajším kohútom
h/   brokovnica perkusná
i/    brokovnica nábojová - dvojka bez vyhadzovačov
                            páková, alebo pumpa len s vonkajším kohútom mod. do roku výr. 1897
 
j/   deringer
 
PODĹA TYPU ZBRANE, HNACIEHO MÉDIA A ŠTÝLU STREĽBY
SÚŤAŽIACEHO
 
Tradicional - klasický revolver
V  tejto disciplíne sa používajú dva revolvery. Povolené sú jednočinné nábojové alebo perkusné, čierny alebo bezdýmny prach. Možno použiť pušku a brokovnicu.
 
Malý tradicional
V tejto disciplíne sa používa jeden revolver. Povolené sú jednočinné nábojové alebo perkusné, čierny alebo bezdýmny prach. Možno použiť pušku a brokovnicu.
 
Ďalekonosné / presné / pušky
 
Súťažiaci môže poučívať pušku s trubicovým alebo revolverovým zásobníkom, páakovým podávačom alebo jednorannú pušku. Všetky pušky musia mať vonkajší kohút. Doporučené:
- puška jednoranná prevodovka
- puška guľová opakovačka
- puška jednoranná zadovka
V tejto kategórii sú povolené optické zamerovače v podobe v akej existovali pred r. 1896
 
ĎALŠIE KATEGÓRIE
Usporiadateľ môže vyhlásiť dalšie kategórie, ktoré svojím charakterom zodpovedajú pravidlám SAWS.

STRELECKÉ  POMôCKY  A  DOPLNKY

Je možné použiť len také, ktoré dokázateľne existovali a boli používané v dobe a mieste týmito pravidlami stanovenými do roku 1896.
 
STRELIVO
Do zbraní je možné použiť len z jednotnou strelou. Okrem streliva do brokovníc, ktoré môžu byť nabíjané len olovenými brokmi do veľkosti 2,5 mm.
Je možné používať takto:
- náboje do pušiek na jedn. náboj puškové i revolverové
- čierny prach pre predovky a perkusné zadovky
- čierny a bezdýmny prach pre jednotný náboj, pričom akékoľvek kombinácie čierneho a bezdýmneho prachu sú zakázané
 
STRELY
Je možné používať len olovené. / strely s povlakom teflonu alebo tuku sú povolené /
 
ZAKÁZANÉ  STRELIVO
Strelivo do brokovníc s označením magnum alebo s dĺžkou nábojnice na 70 mm.
Zakázané strely do pušiek a revolverov sú: celoplášť, poloplášť, pomedené.
 
NEBEZPEČNÉ  STRELIVO
Strelivo, ktoré je podľa názoru RP a HR nebezpečné, sa musí na požiadanie stiahnuť z pretekov.
 
NOSENIE STRELIVA
Strelivo pre dobíjanie počas akejkoľvek disciplíny musí strelec nosiť pri sebe v nábojovom páse, opasku, sumke alebo vo vrecku.
Pri perkusnej puške nesie strelec všetky pomôcky potrebné v danej disciplíne na sebe okrem nabijaka. Prach do pušky nabíja len z jednorazového dávkovača prachu.
 
SPADNUTÉ STRELIVO
Počas nabíjania akejkoľvek zbrane v danej disciplíne sa považuje za stratené a nesmie sa zdvíhať skôr, ako strelec ukončí streľbu z dôvodu možnej straty kontroly nad smerovaním hlavne do bezpečného smeru.
 
MIERIDLÁ
Viď. Strel. pomôcky a doplnky
Úpravy farbou poskytujúce strelecké výhody sú zakázané.
Mieridlá s mikrometr. posuvom sú zakázané.
Optické mieridlá a zariadenia nie sú povolené okrem vopred stanovených disciplín.
 
PAŽBY
Súdobé pryžové, moderné terčové rukoväte a pásky nie sú povolené.
Náhrada zo slonoviny, perleti,kosti,parohu atď. je povolená, pokiaľ strelcovi neposkytuje jednoznačnú výhodu.
Nie sú povolené žiadne iné viditeľné vonkajšie úpravy s výnimkou rukovätí, ochranných pätiek brokovníc alebo ozdôb na pažbách.
Drobné úpravy a rytiny sú povolené, nesmejú však  poskytnúť určitú výhodu pri súťaži.
 
OPRAVITEĽNOSŤ  A  BEZPEČNOSŤ
Ručné zbrane používané na pretekoch musia byť opraviteľné a bezpečné. Ak  je hociktorá zbraň považovaná za neopraviteľnú alebo nebezpečnú, stiahne sa z pretekov na základe požiadavky Rozhodcu, ktorý má právo nechať preskúšať hocikedy hociktorú zbraň a výstroj.
 
NOSENIE  ZBRANÍ
Je možné nosiť súčasne viac zbraní.
 
PUZDRA
Musia byť schopné udržať zbraň počas všetkých činností na strelnici.
puzdra musia byť umiestnené po stranách od spínacej pracky opaska.  
Ústie zapuzdrenej zbrane musí smerovať nadol pod takým uhlom, aby priesečník osi hlavne so zemou bol vo vzdialenosti max. 1 metra od nôh uvoľnene stojaceho súťažiaceho.
 
VÝBER  PUZDRA
Žiaden pretek nesmie vyžadovať použitie jednotného druhu puzdra. Priečne / krížovo / ťahané puzdra sú špecificky povolené.
Krížové tasenie
Zvláštna opatrnosť musí byť zachovaná pri tasení alebo vracaní zbrane do priečneho puzdra. Strelec musí pritom zaistiť, aby ústie zbrane nikdy počas pohybu neprekročilo povolený bezpečnostný uhol 180 st. Nedodržanie má za následok DQ.
 
 SKRYTÉ  NOSENIE. ZBRANÍ
Nie je povolené, zbrane môžu pri sebe nosiť len registrovaný súťažiaci a rozhodcovia.
 
SKÚŠKA  PUZDRA
Puzdra v užívaní musia udržať zbraň počas:
a/   40 cm vysokého preskoku cez prekážku
b/   40 cm výskoku s otočkou o 90 stupňov doľava alebo doprava
c/    počas všetkých činností na stanovišti
 Vypadnutie nenabitej zbrane počas bodov a/, b/, c/ má za následok stiahnutie puzdra, dokedy nesplní uvedené podmienky.
Vypadnutie zbrane v bode c/ môže viesť   k diskvalifikácii / DQ / súťažiaceho z preteku.
 
NÁBOJOVÉ PÁSY
Musia byť v tradičnom prevedení, moderné padacie sumky, combat, brokové pásy, náb. pásy na zápästí alebo predlaktí a i. nie sú povolené.
Nosia sa okolo pása pri riešení streleckej situácie.
Kožené klzné náb. krúžky    k navlečeniu na opasok sú povolené.
Náboj. krúžky brok. náb. pásov musia zodpovedať obrysu postavy strelca t.j. nesmú sa odkláňať od pása.
Náboj. krúžky pripevnené na pažbe alebo predpažbí sa nesmú používať.
 
PADNUTÉ  NÁBOJOVÉ  PÁSY 
Neúmyselne spadnuté alebo stratené pretekárom po danom povele sa môžu znovunadobudnúť až po ukončení streľby.
 
OBLEČENIE
Musí byť dobové / štýlové / a musí zapadať do štýlu súťaže.
Účastníci si môžu zvoliť štýl svojho oblečenia s tým, že bude typiské pre obdobie západu alebo filmových westernov.
Minimálne rifle, čižmy alebo topánky, košeľa, vesta a klobúk.
Zakázané sú: moderné strelecké rukavice, bejzbolové čapice, košele s krátkym rukávom, tenisky, oblečenie nesúce logo výrobcov alebo sponzorov, výstroj z materiálu ako je nylon, gore tex a pod.
 
VOĽBA PREZÝVKY
Každý člen SAWS môže používať prezývku reprezentujúcu nejakú postavu alebo profesiu charakterizujúcu dobu divokého západu.
Zvolená prezývka nesmie byť zameniteľná s prezývkou iného strelca.
Prezývky registruje osoba, ktorá má na starosti zoznam členov, už raz použitá prezývka nesmie byť opakovaná.
 
OCHRANA  ZRAKU  A  SLUCHU
Doporučuje sa používať ochranu zraku a sluchu počas celého pobytu na strelnici. Organizátori pretekov môžu vyžadovať tieto pomôcky ako podmienku vstupu na pretek.

POSTUPY  NA  STANOVIŠTI

POLOHA  PRIPRAVENOSTI
Pripravený - označuje polohu, keď je zbraň v puzdre alebo uložená vo svojej východzej polohe podľa požiadavky stanovišťa a ruky pretekára sú v polohe stanovenej pre stanovište. Pokiaľ nie je inak predpísané, postoj pretekára má byť vzpriamený, uvoľnený a prirodzený. Umelé polohy pripravenosti sa nesmú pripustiť, ani naťahovanie rúk smerom k zbrani, pokiaľ nie je daný povel na začatie.
 
POHOTOVOSŤ
Po vydaní povelu POZOR  sa už nesmie meniť poloha pripravenosti pokiaľ sa nevydá povel na začatie.
 
PREUSPORIADANIE
Preusporiadanie vybavenia stanovišťa súťažiacim pred začiatkom nie je povolené. Ak sú niektoré prvky v inej polohe ako v popise stanovišťa, Rozhodca je zodpovedný  za prinavrátenie ich správnej polohy.

POVELY  NA  STANOVIŠTI

„ Nabi a priprav sa “
- súťažiaci sa postaví čelom k terču, nasadí si chrániče zraku a sluchu, nabije zbraň a pripraví ju. Potom zaujme polohu určenú pre dané stanovište. Keď táto poloha vyžaduje odvrátiť sa od terča, treba ukončiť nabíjanie, zapuzdrenie alebo umiestnenie zbrane na požadované miesto pred odvrátením sa pretekára.
Keď súťažiaci zaujme správnu polohu, Rozhodca bude predpokladať, že je pripravený a ďalší povel bude nasledovať:
„ Si pripravený? “
- ak súťažiaci ešte nie je pripravený, musí odpovedať „ Nie “. Aby sa zabránilo nedorozumeniam, odporúča sa súťažiacemu po zaujatí východzej polohy a vlastnej kontrole, ako poslednú vec dať ruky do požadovanej polohy a tým Rozhodcovi signalizovať pripravenosť.
„ Pozor “
- po tomto povele bude nasledovať podnet na zahájenie paľby do 5 sekúnd. Podnet môže byť slovný, zvukový, vizuálny alebo samozahajujúci.
„ Ak si skončil, vybi a k prehliadke zbraň“
- ak súťažiaci skončil, zbraň je vybitá a držaná v polohe, aby ju mohol Rozhodca skontrolovať. Vybíjanie sa vykonáva vždy so zbraňou smerujúcou bezpečným smerom.
„ Zbraň vybitá, kohútik dole, zapuzdriť  “
- Rozhodca musí vizuálne skontrolovať komoru / komory / každej zbrane a potom vydať pre každého súťažiaceho zvlášť povel na zapuzdrenie za nasledujúcich podmienok:
Revolvery a deringery       –    komory prázdne, kohút dole
Pušky, brokovnice             –    komory / zásobníky / prázdne, kohút dole
                                                  / otvorený, zalomený záver /
„ Stanovište opustiť “     
-  žiadny súťažiaci ani iná osoba sa nesmie pred týmto povelom, vydaným Rozhodcom, vzdialiť z palebnej čiary. Až po vydaní tohoto povelu sa môžu súťažiaci a úradné osoby vydať k terčom a pod.
 
ZLYHANIE  ZBRANE
Súťažiaci sa pokúsi odstrániť poruchu sám, pričom zostáva na stanovišti a ústie zbrane smeruje vždy bezpečným smerom. Ak  súťažiaci nie je schopný odstrániť poruchu, skloní zbraň pod bezpečným uhlom k zemi a zdvihne voľnú ruku. Rozhodca zastaví časomieru a odoberie sa pozrieť zbraň. Zatiaľ čo sa súťažiaci pokúša odstrániť takú poruchu, ktorá vyžaduje jednoznačne odkloniť zbraň od cieľa, nesmie držať prst na spúšti.
 
POSTUP  PRI  POKAZENEJ  ZBRANI
V prípade, že sa zbraň pre poruchu nedá vybiť, Rozhodca postupuje podľa vlastného uváženia s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Za žiadnych okolností nesmie súťažiaci opustiť palebnú čiaru s nabitou zbraňou.
 
NESCHOPNÝ  UKONČIŤ   STANOVIŠTE
Keď v dôsledku poruchy alebo straty výstroja alebo v prípade zranenia, súťažiaci nie je schopný ukončiť stanovište, zdvihne voľnú ruku a zvolá „ Čas “. To isté urobí aj v prípade, že chce zrušiť stanovište.
 
ZNOVUNABITIE
Pri prebíjaní musí ústie zbrane smerovať vždy bezpečným smerom. Počas prebíjania ľubovoľnej zbrane musí byť prst   / ktorým spúšťame / mimo lučík.
 
 
POHYB  NA  STANOVIŠTI
Keď stanovište vyžaduje pohyb súťažiaceho, takýto pohyb / viac ako jeden krok / sa musí vykonávať s prstom mimo lúčik / s výnimkou, keď sa z pohybu strieľa na terče /. Ústie zbrane musí smerovať vždy bezpečným smerom.
 
POMOC / zasahovanie
Po signále začatia sa nesmie súťažiacemu poskytnúť žiadna fyzická alebo slovná pomoc    / zasahovanie. Iba Rozhodca môže z bezpečnostných dôvodov poskytnúť pomoc.
 
PORUŠENIE TÝCHTO PREDPISOV VEDIE K DISKVALIFIKÁCII Z DISCIPLÍNY.

SKÓROVANIE /Vyhodnocovanie/

SPôSOBY  SKÓROVANIA
a/ v disciplínach, ktoré budú pri súťažiach stavané na situáciu Prepadnutie / Prestrelka /, bude pre  hodnotenie poradia súťažiacich použité porovnanie pomeru dosiahnutých časov  / + príp. penalizácia /
b/ v disciplínach, ktoré budú pri súťažiach stavané na situáciu Súboj, môže byť pre hodnotenie poradia súťažiacich použitý vyraďovací spôsob
c/  v disciplínach, ktoré budú pri súťažiach stavané na situáciu Lov a Strelecké zápolenie, bude pre hodnotenie poradia súťažiacich použité porovnanie dosiahnutých bodov v časovom limite.
 
 
DELIACE  ČIARY  PAPIEROVÝCH  TERČOV
Zásah na terči, pri ktorom je zasiahnutá deliaca čiara / vonkajším priemerom zásahu / sa počíta k vyššej hodnote.
 
PENALIZÁCIA
Za nezasiahnutie terča sa udeľuje + 5 s.
 
ZÁSAHY  V  NO-SHOOTOCH
Všetky viditeľné zásahy v no-shootoch sa penalizujú + 5 s.
 
NEZAOBERANIE  SA  TERČOM / NST /
Ak súťažiaci úmyselne vynechá jeden alebo viac terčov, aby si uľahčil plnenie  úlohy, bude to posudzované ako NST a bude udelená penalizácia + 30 s.
Táto penalizácia sa neuplatňuje pri trvale miznúcich terčoch.
 
POSTUPOVÁ CHYBA
Je definovaná ako nevyhovenie predpísaným postupom špecifikovaným v popise  stanovišťa alebo preteku. trest sa stanovuje + 10 s, nie však viac, ako 1x na jednom stanovišti. Príklady: nezapuzdrenie po skončení streľby, neotvorenie záveru, nedodržanie poradia terčov a i.
 
NEZAPOJENIE  SA
Je taká situácia, keď súťažiaci vedome či zámerne nedodrží inštrukcie pre stanovisko,aby získal výhodu v súťaži ( t.j. že udelenie penalizácie povedie k získaniu lepšieho hodnotenia alebo rýchlejšieho času, ako pri postupovaní podľa inštrukcií ) a situácia nie je posúdená ako postupová chyba.
Penalizácia + 30 s.
 
 
PRÍSTUP  K  TERČOM
Súťažiaci sa nesmie priblížiť k terču bližšie ako na 1 meter bez výslovného súhlasu Rozhodcu. Porušenie sa trestá postupovým trestom alebo diskvalifikáciou terča.
 
PREHLIADKA  TERČOV
Súťažiaci môže byť prítomný pri skórovaní každého svojho terča spolu s príslušným Rozhodcom. Proti rozhodnutiu Rozhodcu sa možno odvolať u HR.
 
VYHODNOTENIE / skórovanie typu a - doporučené /
 Pri hodnotení podľa poradia sa najskôr stanoví umiestnenie všetkých súťažiacich na stanovištiach. Po skončení súťaže sa poradie každého súťažiaceho sčíta a z tohoto súčtu sa určí celkové poradie od najmenšieho súčtu po najväčší.
Hodnotenie podľa poradia je doporučené vtedy, keď stanovištia súťaže netrvajú zhruba rovnako a majú rozdielny stupeň obtiažnosti.
Alternatívny spôsob hodnotenia je hodnotenie podľa celkového dosiahnutého času             / celkový čistý čas + penalizácia /.
  
SPOLUZODPOVEDNOSŤ  ZA  SKÓRE
Súťažiaci je spoluzodpovedný za správne vyhodnotenie skóre. Ak sa vyskytne chyba v konečnom výsledku, je v zodpovednosti pretekára podať protest u HR v čase do 30 minút  od  vyvesenia konečných výsledkov.
 
SKÓROVACIA  LISTINA
Podpísaná súťažiacim a Rozhodcom je konečný doklad, ktorý už nie je možné zmeniť s výnimkou opravy aritmetických chýb.
 
ZLYHANIE  VÝBAVY  STANOVIŠŤA
V prípade, keď pre poruchu výbavy stanovišťa súťažiaci nemohol dokončiť stanovište, bude požiadaný o opätovné absolvovanie stanovišťa.
 
ZMENA  POLOHY  TERČA
Keď okolnosti, podľa uváženia Rozhodcu, výrazne zmenili polohu terča, znemožniac súťažiacemu správne dokončenie stanovišťa, je daná pretekárovi možnosť opakovania.
 
PORUCHA  POHYBLIVÝCH  TERČOV
Keď dôjde k poruche alebo chybnej činnosti mechanizmu na elektrickom ovládaní terčov súťažiaci sa vyzve na opakovanie stanovišťa po odstránení poruchy.
 
OFICIÁLNA  ČASOMIERA
Iba časomerné zariadenia obsluhované úrad. osobami sa môžu použiť na zaznamenanie času súťažiaceho. Ak sa časomerné zariadenie pokazí a súťažiacemu nebolo možné správne zmerať čas, vyzve sa na opakovanie stanovišťa. V žiadnom prípade sa nesmie použiť čas nameraný inou osobou ako úradným časomeračom.
 
STOPKY
Na každom stanovišti, kde sa použijú sopky, iba časy zaznamenané príslušným Rozhodcom sa môžu uznať ako oficiálne.
 
ZLYHANIE  VÝSTROJA  PRETEKÁRA
Za žiadnych okolností zlyhanie výstroja alebo odevu pretekára / zbrane, streliva, okuliarov, sluch. chráničov atď. / nie je dôvodom na opakovanie stanovišťa.
 
ARBITRÁŽ
Súťažiaci sa môžu odvolať proti rozhodnutiam rozhodcu u HR / RP+HR =konečné rozhodnutie /
 
POPLATKY  ZA  PROTEST
Na pretekoch sa poplatky stanovujú na 100 Sk.

BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY  A  TRESTY
NEBEZPEČNÉ  ZAOBCHÁDZANIE  SO  ZBRAŇOU

Diskvalifikácia / DQ / z celého preteku sa uváži v prípade nebezpečného zaobchádzania   so zbraňou. Príklady sú:
 
/I/   nedodržanie bezpečnostného uhla - keď hocikedy na stanovišti, aj počas pádu, počas nabíjania a vybíjania, alebo počas odstraňovania chybnej činnosti zbrane, ústie zbrane súťažiaceho sa dostane do zadnej polohy t. j. viacej ako 90 stupňov od osi stanovišťa bez ohľadu či je zbraň nabitá alebo nie.
/II/ bezpečnostná zóna, za ktorou nesmie ústie zbrane pri vyťahovaní alebo zapuzdrení smerovať inam než do zeme, začína 1 meter za chrbtom súťažiaceho. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za nebezpečné zaobchádzanie so zbraňou.
/III/vypadnutie zbrane – vypadnutie nabitej alebo nenabitej zbrane na stanovišti v  ľubovoľnom čase alebo počas nabíjania a vybíjania.
/IV/ nabíjanie za palebnou čiarou – každý súťažiaci, u ktorého sa nájde nabitá zbraň s výnimkou, keď bol o to výslovne vyzvaný Rozhodcom bude DQ a musí opustiť stanovište. Zbrane sa nabíjajú iba na palebnej čiare a aj to na výslovný povel Rozhodcu. Po dostrieľaní žiadny súťažiaci nesmie opustiť svoje miesto na palebnej čiare bez príkazu Rozhodcu, ktorý mu skontroloval zbraň a zapuzdrenie.
/V/  zaobchádzanie so zbraňou mimo palebnej čiary alebo vo vyhradenom bezpečnostnom priestore, alebo mimo miesta vopred povoleného Rozhodcom, sa považuje za nedovolené.
/VI/ pohyb s prstom vnútri lučíka.

NÁHODNÝ VÝSTREL

DQ zo súťaže  sa uváži v prípade náhodného výstrelu.
Za náhodný výstrel sa považuje každý výstrel mimo vymedzeného priestoru alebo zasiahnutie zeme v okruhu 3 metrov od súťažiaceho alebo výstrel v smere udanom usporiadateľmi ako nebezpečnom v popise stanovišťa
 
/I/   zlý výstrel – každý výstrel pred povelom na začatie, alebo počas nabíjania, vybíjania, prebíjania alebo počas odstraňovania chybnej činnosti zbrane sa považuje za náhodný výstrel a/ alebo nebezpečné zaobchádzanie so zbraňou
/II/ zlomená súčiastka – v prípade, ak sa dá dokázať, že príčinou náhodného výstrelu bola zlomená súčiastka a pretekár splnil všetky bezpečnost. predpisy DQ z preteku sa neuplatní
/III/výstrel počas pohybu – každý výstrel počas pohybu, s výnimkou súčasnej streľby   na terč sa považuje za nebezpečné zaobchádzanie
/IV/zastavenie streľby – po každom náhodnom výstrele alebo /I/, /II/, /III/ Rozhodca zastaví ďalšie akcie pretekára

HRUBÉ  A  NEŠPORTOVÉ  SPRÁVANIE  SA

DQ zo súťaže sa môže vziať v úvahu:
 
/I/  Rozhodca má absolútnu právomoc nad každou osobou na stanovišti. Dohľad nad dodržiavaním bezpečnost. pravidiel je jeho prvoradou úlohou a jeho príkazy sa musia uposlúchnuť. Neuposlúchnutie jeho príkazov a rozkazov alebo podľa jeho názoru nezodpovedné správanie sa môže viesť k vykázaniu dotyčného zo stanovišťa alebo k DQ zo súťaže
/II/ opakované porušovanie predpisov na stanovišti po upozornení sa považuje  za nešportové správanie sa.

BEZPEČNOSTNÉ  POSTUPY  A  PREDPISY

Na  stanovištiach:
 
/I/    bezpečnostné zóny – je v kompetencii  usporiadateľov preteku vytýčiť  bezpeč-
          nostné priestory, vhodne umiestnené pre súťažiacich
/II/   odporúča sa, aby bezpečnostná zóna umožňovala praktické vyťahovanie zbrane
          a suchý tréning streľby a pod.
/III/ bezpečnostné oblasti musia byť jasne vyznačené, musia mať označený bezpečný smer
          zaobchádzania a mali by byť rovné
/IV/  za žiadnych okolností sa nesmie v bezpečnostnej zóne manipulovať so strelivom, 
          nábojnicami, strel. prachom, zápalkami.
/V/    odporúča sa vytvoriť tzv. pomocnú  nabíjaciu zónu / PNZ / pre perkusné revolvery,
          kde by mali pretekári možnosť ich nabitia / len prach a guľa bez zápalky /
/VI/  tieto oblasti sú pod dozorom Rozhodcu. V žiadnom prípade sa nesmú
         v bezpečnostnýcho oblasti zbrane nabíjať ani slepými nábojmi alebo prázdn.
         nábojnicami  / okrem PNZ viď /V/ /
/VII/ pod vplyvom – každá osoba, ktorá je podľa názoru Rozhodcu pod vplyvom
          alkoholu alebo návykových látok musí byť požiadaná, aby opustila stanovište        
          / strelnicu /.
         Každý takýto pretekár je DQ z preteku.
 
 Nosenie  a  úschova – dlhé zbrane
 
a/  zavesená na remeni na ramene s ústím vertikálne / hore,otvorený záverový mechanizmus /
b/    na pleci s ústím vertikálne / otvorený záverový mechanizmus /
c/    umiestnená v stojane alebo nosiči s ústím v smere výslovne určenom
 
 
Všetky  zbrane  budú  nosené,  odkladané  a  prenášané  vždy  vybité   ! ! !
 
Tieto pravidlá boli schválené dňa 6. 3. 2004 v Rumanovej. 

Prezident SAWS: Hollý Jozef

Člen prezídia pre veci technické: Milata Peter

© 2021- ATELIER100 ✿ For the moments & details